Prawa Życia Duchowego Drukuj Email
Spis treści
Prawa Życia Duchowego
Drugie prawo
Trzecie prawo
Czwarte prawo
Wszystkie strony

 

Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym,

istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga.

Bóg miłuje Ciebie i ma dla Twojego życia wspaniały plan.

MIŁOŚĆ BOŻA

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Jan 3,16)

BOŻY PLAN

Chrystus Pan mówi: Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. (Chodzi tu o życie mające pełną wartość i cel.) (Jan 10,10)Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości?

Ponieważ


 

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia.

CZŁOWIEK JEST GRZESZNY
Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. (Rzymian 3,23)
Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego - wspólnota z Bogiem została zerwana.
Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem.
CZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. (to znaczy duchowe odłączenie od Boga) (Rzymian 6,23)
Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny. Dzieli ich wielka przepaść. Te strzałki ilustrują, że człowiek ustawicznie usiłuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie przez swoje wysiłki, takie jak: dobre, uczciwe życie, etykę, filozofię lub religię.


Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści.Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i plan dla twego życia.
ON ZMARŁ ZA NAS...
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. (Rzymian 5,8)
I ZMARTWYCHWSTAŁ...
Chrystus umarł za nasze grzechy... został pogrzebany... zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem... ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, póĄniej zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie... (1 Koryntian 15,3-6)
I DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (Jan 14,6)
Bóg przerzucił pomost nad tą przepaścią, która dzieli nas od Niego, przez posłanie swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł zamiast nas płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy.

 Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech praw...


 Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia.
MUSIMY PRZYJĄĆ JEZUSA CHRYSTUSA:
Wszystkim tym jednak, którzy [Go] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. (Jan 1,12)
PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ:
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. (Efezjan 2,8-9)
PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA
Chrystus Pan mówi: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną. (Apokalipsa Jana 3,20)
Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swego "ja" i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli.Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli.
Ja - człowiek na tronie swojego życia.
Chrystus nie zaproszony do życia.
Różne dziedziny życia poddane własnemu "ja",co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia.

Chrystus na tronie życia.
Ja - człowiek przekazuje tron swojego życia Chrystusowi.
Dziedziny życia pod kierownictwem Chrystusa, co prowadzi do harmonii

z Bożym planem.

Które z tych kół przedstawia twoje życie?

Czy drugie koło przedstawia życie, jakiego pragniesz?

Dalsze uwagi wyjaśnią Ci, w jaki sposób możesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela.

MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ  oddając Mu siebie jako Panu i Zbawicielowi

 (Modlitwa jest rozmową z Bogiem)

Bóg zna Twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości Twego serca. Możesz oddać Mu siebie w prostej modlitwie – Bóg patrzy na Twoje serce
JAK MOŻESZ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W TWOIM ŻYCIU?
Czy prosiłeś Jezusa Chrystusa,aby przebaczył ci wszystkie twoje grzechy, aby wszedł do Twojego życia i stał się Twoim Panem i Zbawicielem? Czy uczyniłeś to szczerze? Jeśli tak, to pamiętając o Jego obietnicy zawartej w Apokalipsie Jana 3,20 - gdzie On teraz jest w stosunku do Ciebie?
Chrystus powiedział, że wejdzie do Twojego życia. Czy mógłby Cię zawieść? Na czym jednak opierasz swoje przekonanie, że Bóg wysłuchał Twojej modlitwy? (Podpowiadamy Ci: na podstawie wierności i wiarygodności samego Boga i Jego Słowa).
SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO  PANA i  ZBAWICIELA
A świadectwo jest takie: że Bóg dał życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. (1 Jana 5,11-13)
Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia i nigdy Cię nie opuści. (Hebrajczyków 13,5) Możesz być pewien, że od tego momentu, gdy opierając się na Jego obietnicy zaprosiłeś Go, Chrystus mieszka w Tobie i że masz już życie wieczne. On nigdy Cię nie zawiedzie.
NIE POLEGAJ NA UCZUCIACH
Nie nasze uczucia, lecz obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym, są naszym autorytetem i podstawą. Chrześcijanin żyje wiarą (ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa.
A TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA
Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa przez akt wiary, w Twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim:
-    Jezus Chrystus zamieszkał w Twoim życiu (Apokalipsa Jana 3,20; Kolosan 1,27)
-   Grzechy Twoje zostały przebaczone (Kolosan 1,14)
-    Stałeś się dzieckiem Bożym (Jan 1,12)
-    Zaczęła się w Twoim życiu wielka przygoda, dla której Bóg Cię stworzył i przeznaczył (Jan 10,10; 2 Koryntian 5,17; 1 Tesaloniczan 5,18)
Czy mogłoby zdarzyć się coś wspanialszego w Twoim życiu, niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela? Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to, co dla Ciebie uczynił? Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą wiarę i posłuszeństwo. A co dalej?
WSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
(1 Piotra 3,18)
Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi. Pomogą Ci w tym następujące rzeczy:
-    Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie. (Jan 15,7)
-    Codzienne czytanie Pisma Świętego Dzieje Apostolskie 17,11) - zaczynając od Ewangelii wg św. Jana.
-    Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia. (Jan 14,21)
-    Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem i słowem. (Mateusz 4,19; Jan 15,8)
-    Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia. (1 Piotra 5,7)
Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty. Pozwalaj Mu kierować sobą i wzmacniać Twoje życie oraz świadectwo o Jezusie.
(Galatów 5,16-17; Dzieje Apostolskie 1,8)

KONIECZNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI Z INNYMI CHRZEŚCIJANAMI


W liście do hebrajczyków 10,25 jesteśmy napominani, abyśmy nie opuszczali "wspólnych zebrań" chrześcijańskich. Kilka razem płonących żagwi tworzy duże, jasno płonące ognisko; natomiast jedna żagiew - wyjęta z tego ogniska i położona na wilgotnej ziemi - szybko gaśnie. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami. Dlatego zapraszamy Cię serdecznie na nasze nabożeństwa.