Pytania i Odpowiedzi Biblijne Drukuj Email
Spis treści
Pytania i Odpowiedzi Biblijne
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

 

 1

Ile zapłacił Jakub za pole od Efrona Chetyty?

 100 kesytów, Joz. 24;32
2
Ile żon miał Salomon?
700, I Król. 11;3
3

Co zawierała w sobie skrzynia przymierza? 

Złoty dzban z manną, laskę Aarona i tablice przymierza.
Hebr. 9;4
4
W jakiej księdze jest napisane o tym, że Bóg zawiesił ziemię nad nicością?
W księdze Joba. Joba 25; 7b
5
Który z proroków przpowiedział narodzenie Jana Chrzciciela?
Izajasz, Iz. 7;14
6
Ile dusz nawróciło się podczas kazania Piotra w dzień zesłania Ducha Św. ?
Około 3000, Dz. ap. 2;41
7
Kto oprócz Dawida pisał psalmy?
Synowie Koracha - Ps. 42
Asaf - Ps. 50
Salomon - Ps. 72
Mojżesz - Ps. 90
Etan Ezrachita - Ps. 89
8
Ile lat miał Józef gdy ustanowiono go namiestnikiem Egiptu?
30 lat, I Moj. 41;46
9
Jak nazywał się mąż kobiety która chciała zwieść Józefa?
Potyfar, I Moj. 39; 1-7
10
Jak miała na imię jedyna córka Jakuba?
Dina, I Moj. 30;21
11
Jak nazywało się miejsce, na które Jezus wnosił krzyż?
Trupia Czaszka, Jan 19;17
12
Jaki napis wisiał nad krzyżem Jezusa?
? Jezus Nazareński, król żydowski ?, Jan 19;19b
13
Kto sporządził napis nad krzyżem Jezusa?
Piłat, Jan 19;19a
14
W ilu i jakich językach był napis nad krzyżem Jezusa?
W trzech: hebrajskim, greckim, po łacinie;
Jan. 19;20
15
Jak nazywało się miejsce, na którym Piłat sądził Jezusa?
Kamienny Bruk, Jan. 19;13
16
Jak miał na imię dwunasty uczeń wybrany zamiast Judasza?
Maciej, Dz. ap. 1;26
17
Jak wybierano dwunastego ucznia, zamiast Judasza?
Poprzez losy, Dz.ap. 1;26
18
Ile dni Jonasz przebywał we wnętrznościach ryby?
Trzy, Jon. 13;
19
Na jakiej wyspie Jan miał objawienia?
Patmos, Obj. Jana 1;9
20
Ile razy Jezus pytał Szymona Piotra  czy go miłuje?
Trzy razy, Jan 21;15-17
21
Jak zwany był Tomasz, jeden z apostołów Jezusa?
Bliźniak, Jan 20;24
22
Jakie ile odpływów miała rzeka Eden w ogrodzie Eden?
Cztery: Piszon, Gichon, Chiddekel, Eufrat; I Moj. 2;10
23
Jak brzmiała zagadka Smasona?
? Z pożeracza wyszedł żer, a z mocnego wyszła słodycz ?, Sędz. 15;14
24
Ile warta była cenna maść nardowa, którą Maria namaściła Jezusa?
300 denarów, Jan. 12;5
25
Kto pomagał nieść krzyż Jezusowi Chrystusowi?
Szymon Cyrenejczyk,
Mar. 15;21
26
Kto złożył ciało Jezusa w grobowcu?
Józef z Arymatei,
Mar. 15; 43-46
27
Jak miał na imię czarnokiężnik, który nawrócił się podczas zwiatowania Słowa Bożego przez Filipa?
Szymon, Dz.ap. 8;13
28
Jaką śmiercią zmarł Herod, który panował za czasów Pawła ( Saula ) ?
Poraził go anioł pański. Dz.ap. 12;23
29
W jaki sposób zmarł Judasz, ten który wydał Jezusa?
Powiesił się. Mat. 27;5
30
Jakie imię nosił złoczyńca, którego w święto wypuszczono, a Jezusa skazano na ukrzyżowanie?
Barabasz, Mat. 27;26
31
Jakie imię nadał Jezus Janowi i Jakubowi, synom Zebedeusza?
Synowie gromu, Mar. 3;17
32
Jakich dwóch apostołów Jezusa nosiło to samo imię?
Jakub Zebedeuszowy, Jakub Alfeuszowy, Mar. 3;17-18
33
Jakie prawdziwe imię miał Piotr?
Szymon, Mar. 3;16
34
Jak miał na imię uczeń Jezusa, który po hebrajsku nazywał się Kefas?
Piotr ( Szymon ), Jan. 1;42
35
Za co więziony był Barabasz?
Za zabójstwa i rozruch.
Łuk. 23;25
36
Jakie obywatelstwo posiadał Paweł?
Rzymskie, Dz.ap. 22;25
37
Kogo uzdrowił Bóg przez Saula podczas głoszenia Bożego Słowa w Troadzie?
Eutychusa, Dz.ap. 20;7-12
38
Z którego piętra spadł Eutychus?
Z trzeciego, Dz.ap. 20;9
39
Jak ludzie nazwali Pawła i Barnabę po uzdrowieniu chorego na bezwład nóg?
Hermesem i Zeusem,
Dz.ap.14;12
40
Przy jakiej sadzawce Jezus uzdrowił chorego od urodzenia?
Syloe, Jan. 9;11
41
Co oznacza termin Syloe?
Posłany, Jan.9;7
42
Jak nazywała się sadzawka, przy której Jezus uzdrowił chromego ?
Betezda, Jan. 5;2
43
Od ilu lat człowiek, którego uzdrowił Jezus przy sadzawce, był chromy?
Od 38 lat. Jan. 5;5
44
W jaki dzień Jezus uzdrowił chromego przy sadzawce betezda?
W sabat, Jan. 5;9
45
Nad jakim morzem Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu?
Nad Morzem Tyberiadzkim.
Jan. 21;1
46
Co z hebrajskiego oznacza termin: ? Rabbuni ? ?
Nauczyciel. Jan. 20;16
47
Ilu uczniom ukazał się Jezus po zmartwychwstaniu nad Morzem Tyberiadzkim?
Siedmiu, Jan. 21;2
48
Ile dni Łazarz leżał w grobie, zanim wskrzesił go Łazarz?
Cztery, Jan. 11;39
49
Ile pieniędzy dostał Judasz za zdradę Jezusa?
30 srebrników, Mat. 26;15
50
Kto ukazał się Jezusowi podczas przemienienia?
Mojżesz i Eliasz, Mat. 17;3
51
Ile lat panował król Jozjasz?
31, II Król. 22;1
52
Za co ludzie ukamienowali Szczepana?
Za głoszenie Słowa Bożego.
Dz.ap. 7;54-58
53
Jakie imię nosił anioł pański, który przyszedł powiedzieć Marii o narodzeniu Jezusa?
Gabriel, Łuk. 1;26
54
W którym miesiącu ciąży była Elżbieta, gdy Marii ukazał się anioł?
W szóstym. Łuk. 1;36
55
Od jakiego cesarza, za czasów Marii i Józefa, wyszedł dekret aby spisano cały świat?
Od Cesarza Augusta.           Łuk. 2;1
56
Do jakiego miasteczka szedł Józef z Marią na spis ludności?
Do Betlejemie. Łuk. 2;3
57
Dlaczego Zachariasz, mąż Elżbiety zaniemówił?
Ponieważ nie wierzył, że urodzi mu się syn. Łuk. 1;20
58
Jak miała na imię prorokini, która pobłogosławiła Jezusa po jego urodzeniu?
Anna, Łuk. 2;36
59
Jakie stanowisko w Judei zajmował Poncjusz Piłat?
Był namiestnikiem Judei.
Łuk. 3;1
60
Jakie imię miał dziadek Jezusa?
Jakub, Mat 1;16
61
Jak zwany był Symeon?
Niger, Dz.ap. 13;1
62
Jak miała na imię dziwczynka, która pierwsza usłyszała pukanie Piotra po jego wyjściu z więzienia?
Rode, Dz.ap. 12;13-16
63
Jaką śmiercią zmarł Jakub - syn Zebedeusza, brat Jana, jeden z uczniów Jezusa?
Ścięto go. Dz.ap. 12;2
64
Na jaką chorobę chorował ojciec Publiusza, który został uzdrowiony przez Pawła na Malcie?
Na czerwonkę. Dz.ap. 28;8
65
Jakie dwa miasta zniszczył Bóg deszczem siarki i ognia?
Sodomę i Gomorę.
I Moj. 19;24
66
W co zamieniła się żona Lota, gdy obejrzała się za siebie na palącą się Sodomę i Gomorę?
W słup soli. I Moj. 19;26
67
Jaki człowiek z biblii żył najdłużej?
Metuszelach - 969 lat.
I Moj. 5;27
68
Jaką długość miała Arka Noego?
300 łokci, I Moj. 6;15
69
Ile pięter miała Arka Noego?
3 piętra, I Moj. 6;16
70
Na jakich górach osiadła Arka Noego po potopie?
Na górach Ararat. I Moj. 8;4
71
Ile lat żył Jakub?
147 lat, I Moj. 47;28
72
Jak miała na imię matka Izaaka?
Sara, I Moj. 21;23
73
Ile lat miał Jezus, gdy poszedł z Józefem i  Marią na święto?
Jezus miał 12 lat. Łuk. 2;42
74
Na jakie święto poszedł Jezus z rodzicami w wieku dwunastu lat?
Na Święto Paschy. Łuk. 2;41
75
Ile czasu szukali Jezusa rodzice gdy on w świątyni rozważał Słowo Boże z nauczycielami?
Trzy dni. Łuk. 2;46
76
Jakie imię dostał Jakub po walce z aniołem?
Izrael. I Moj. 32;28
77
O co poprosił Elizeusz Eliasza przed jego wniebowzięciem?
O 2/3 jego ducha.
II Król. 2;9
78
Wymień dwóch proroków, którzy nie umarli, lecz zabrał ich Bóg.?
Henoch i Eliasz.
I Moj. 5;24
II Król 2;11
79
Ile chlebów wystarczyło, by nakarmić stu ludzi, podczas cudu dokonanego przez Eliasza?
20 chlebów. II Król. 4;42
80
Z jakiej choroby Elizeusz uzrowił Naamana, dowódcę wojsk króla Arama?
Z trądu, II Król. 5;1-14
81
Co robili Izraelici, aby zdobyć miasto Jerycho?
Potężnie krzyczeli, Joz. 6;20
82
Kto był następcą Mojżesza?
Jozue, V Moj. 34;9
83
Czy był na Ziemi taki człowiek, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz?
Mojżesz, II Moj. 33;11
84
Z czego był zrobiony cielec, którego zrobił Aaron, podcza pobytu Mojżesza na górze Synaj?
Ze złota. II Moj. 22;24
85
Na jakiej górze Mojżesz zazwyczaj rozmawiał z Bogiem?
Na górze Synaj. II Moj. 31;18a
86
Czym były napisane przykazania na kamiennych tablicach?
Palcem Boga. II Moj. 31;18b
87
Ile Mojżesz przebywał na górze podczas przyjmowania kamiennych tablic?
40 dni i 40 nocy. V Moj. 9;9
88
Jak inaczej nazywała się góra Synaj?
Góra Boża. II Moj. 24;13
89
Z czego była zrobiona skrzynia świadectwa?
Z drzewa akacjowego.
II Moj. 25;10
90
Czym była pokryta skrzynia świadectwa?
Szczerym złotem.
II Moj. 25;11
91
Jakie stanowisko zajmował Józef w Egipcie?
Był on namiestnikiem Egiptu.
I Moj.41;41
92
Jaki wizerunek nosił denar?
Cesarza, Łuk. 20;24
93
W jakie święto apostołowie spożywali ostatnią wieczerzę z Jezusem?
W święto przaśników.
Łuk. 22;7-8
94
W jakim ogrodzie Jezus pomodlił się ostatni raz przed jego pojmaniem?
W Getsemane, Mar.14;32
95
Jaki ród Izraelitów nie czcił złotego cielca, gdy Mojżesz był na Górze Synaj?
Lewitów, II Moj. 32;26
96
Ilu Izraelitów zginęło z rąk Lewitów, na rozkaz Pana za to, że zbeszcześcili jego imię?
Około 3000, II Moj. 32;25-28
97
Co Lewici dostali od Boga za zabicie tych, którzy czcili złotego cielca?
Błogosławieństwo Boże.
II Moj. 32;29
98
Co stało się z Miriam, gdy sprzeciwiła się Mojżeszowi?
Bóg zesłal na nią trąd.
IV Moj. 12;10
99
Na jakiej górze Bóg objawił się Mojżeszowi w postaci krzewu ognistego?
Na Horebie. II Moj. 3;1-4
100
Wymień dwóch ocolnych przez Boga ludzi spośród dwunastu wywiadowców, którzy wyszli do ziemi kanaanejskiej.?
Jozue i Kaleb. IV Moj. 14;38101
Kim był Lewi kiedy Jezus powołał go na ucznia?
Celnikiem, Łuk. 5;27
102
Ile pieniędzy wrzuciła do skarbonki uboga wdowa?
Dwa grosze - Łuk. 21;2
Jeden grosz - Marka 12;42
103
Jak inaczej mówiono na Święto Przaśników?
Pascha Łuk. 22;1
104
Komu Jezus przykazał przygotować ostatnią wieczerzę?
Piotrowi i Janowi. Łuk. 22;8
105
Ile razy Paweł był chłostany i ile razy otrzymał od Żydów?
3 razy był chłostany i otrzymał 5 razy po 40 uderzeń bez 1.                   II Kor. 11;24-25
106
Ile było pokoleń od urodzenia Dawida do urodzenia Jezusa?
28 pokoleń, Mat. 1;17
107
Ile dochodów w ciągu roku miał Salomon, nie licząc dochodów od wędrowców, handlarzy i kupców?
666 talentów, II Kron. 9;13
108
Ile Samson nałapał lisów, żeby podpalić pola filistyńskie?
300 lisów, Sędz. 15;4
109
Ile mężów zabił Samson oślą szczęką?
1000, Sędz. 15;15
110
Ile ryb wyłowił Piotr nad Morzem Tyberiadzkim?
153 ryby, Jana 21;11
111
Czym żywił się Jan Chrzciciel, kiedy przebywał na pustyni?
Szarańczą i miodem leśnym.           
Mat. 3;4
112
Jakimi słowami kończą się listy do zborów w objawieniu św. Jana?
? Kto ma uszy niechaj słucha co Duch mówi do zborów.?         
Obj. Jana 2;7,11,17
113
Ilu z dziesięciu trędowatych wróciło, by podziękować Jezusowi za uzdrowienie?
Jeden, Łuk. 17;15
114
Który z uczniów podszedł do Jezusa gdy Jezus chodził po Morzu?
Piotr, Łuk. 14;29
115
Którzy uczniowie byli z Jezusem w trakcie jego przmienienia?
Piotr, Jan i Jakub. Mat. 17;1
116
Ile dni i ile nocy przebywał Jezus na pustyni w czasie postu?
40 dni i 40 nocy, Mat. 4;2
117
Jaka jest najdłuższa księga w Biblii?
Księga Psalmów, Ps.150
118
Wymień 12 apostołów Jezusa?
Szymon Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub, Tadeusz, Szymon, Judasz       
Mat. 10;2-4
119
Jakie jest szóste przykazanie?
Nie zabijaj, II Moj. 20;13
120
Kto odciął ucho słudze arcykapłana, przy pojmaniu Jezusa?
Szymon Piotr, Jana 18;10
121
W jakim mieście mieszkał Łazarz?
W Betanii, Jana 11;1
122
Kto był ojcem Dawida, króla Izraela?
Jesse, Mat. 1;6
123
Ile wzrostu miał Goliat z Gat, który przegrał walkę z Dawidem?
6 łokci i piędź, I Sam. 17;4
124
Ilu Izraelitów Mojżesz wyprowadził z Egiptu?
600 tys. Mężów,
II Moj. 12;37
125
Za ile pieniędzy bracia sprzedali Józefa?
20 srebrników, I Moj. 37;28
126
Jak nazywali się synowie Józefa?
Efraim i Manasses I Moj. 41;51-52
127
Jak długo synowie Izraelscy przebywali w niewoli egipskiej?
430 lat, II Moj. 12;40
128
Jak miała na imię żona Mojżesza, którą podarował mu Reguel?
Syppora, II Moj. 2;18,21
129
Gdzie zmarł Aaron?
Na górze Hor, IV Moj. 20;27,28
130
Ile było mężów zdolnych do walki orężnej w Izraelu, po spisie ludności przez Dawida?
470 tys. Mężczyzn,
I Kron. 21;5
131
O co prosił Boga Salomon?
O mądrość, II Kron. 1;8-10
132
Nad jaką rzeką Daniel miał jedno ze swoich widzeń?
Nad rzeką Tygrys.
Dan 10;4-6
133
Jaki napis był na ścianie podczas przyjęcia Króla Belsazara?
Mene, mene, tekel, uparsin. Dan. 5;25
134
Na jakim polu Rut zbierała kłosy?
Na polu Boaza. Rut 2;3
135
Kto namaścił Dawida na króla?
Samuel, I Sam. 16;13
136
Co zrobił giermek Saula gdy zobaczył, że Saul się zabił?
Również się zabił,
I Kron. 10; 4-5
137
Z kim przyjaźnił się Dawid?
Z Jonatanem, I Sam. 20;5
138
Jakie były najważniejsze święta w Izraelu?
Żniw, przaśników, plonów.
II Moj. 23;14-17
139
Jaka królowa odwiedziła Salomona?
Królowa Saby, II Kron. 9;1
140
Kto przepowiedział zdradę Judasza?
Prorok Jeremiasz, Mat 27;9
141
Jak umarł Jan Chrzciciel ?
Został ścięty, Marka 6;27
142
Kto był pierwszym mocarzem na Ziemi?
Nimrod, I Moj. 10;8
143
Jak długo żył Izaak?
180 lat, I Moj. 35;28
144
Jak wyglądał Dawid w dniu namaszczenia go na króla?
Był rumiany, miał ładne oczy i ładny wygląd. I Sam. 16;12
145
Jaką monetę znalazł Piotr w pyszczku ryby żeby móc zapłacić podatek cesarzowi?
Stater, Mat. 17;27
146
Jak inaczej nazywają się księgi mojżeszowe?
Genesis, Exodus, Levicitus, Numeri, Deuteronomium.
147
Ile lat miał Achaz gdy objął władzę?
20 lat, II Kron. 28;1
148
Kto panował po Achazie?
Hiskiasz, II Kron. 28;27
149
Która ewangelia rozpoczyna się od prologu?
Jana, Jan. 1;1-18
150
Kogo wziął ze sobą Jezus do ogrodu Getsemane?
Piotra, Jakuba i Jana,
Mar. 14;33
151
Ile Jezus miał lat gdy rozpoczął swoją działalność Bożą?
Około 30 lat, Łuk. 3;23
152
Co na początku stworzył Bóg?
Niebo i ziemię, I Moj.1;1
153
Kto wszedł do arki razem z Noem?
Żona Noego, synowie i żony synów, I Moj. 7;14
154
Jak długo trwał potop?
40 dni i 40 nocy, I Moj. 7;4
155
Ile lat miał Noe gdy nastał potop?
600, I Moj. 7;6
156
Kogo Noe przeklnął, a kogo pobłogosławił po potopie?
Przeklnął Kanaana, a pobłogosławił Sema i Jafeta,
I Moj. 9;25-27
157
Ile lat miał Abraham gdy urodził mu się syn Izaak?
100 lat, I Moj. 21;5
158
Za kogo Piotr uważał Jezusa?
Za Chrystusa Syna Bożego, Mat. 16;16
159
Co wylała Maria z Betanii na głowę Jezusa, żeby go namaścić?
Olejek alabastrowy,
Mat. 26;7
160
Jaka jest liczba szatana?
666, Obj. Jana 13;18
161
Jak inaczej nazywa się list do Hebrajczyków?
List do Żydów.
162
Co powiedział Szczepan przed śmiercią?
Panie nie policz im grzechu tego. Dz.ap. 7;60
163
Ilu i jakich diakonów wybrali uczniowie?
7: Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena, Mikołaja, Szczepana,  Dz.ap. 6;5
164
W jaki sposób Judasz wydał Jezusa?
Pocałunkiem, Mat. 26;48-49
165
Jak miał na imię pierworodny syn Salomona?
Roboam, Mat. 1;7
166
W jakiej rzece został ochrzczony Jezus Chrystus?
W rzece Jordan, Mat. 3;13
167
Jak miała na imię teściowa Rut?
Naomi, Rut 1;1-9
168
Co wg Salomona jest marnością?
Wszystko, Kaz. Sal. 1;2
169
Jak miał na imię ojciec Izajasza?
Amos, Izajasza 1;1
170
Kto za czasów Jezusa miał największą wiarę w Izraelu?
Setnik, Mat. 8;5-10
171
Co oznacza hebrajskie wyrażenie ? Effata ??
Otwórz się. Marka 7;34
172
Jak miał na imię niewidomy żebrak, który siedział przy bramie Jeryha?
Bartymeusz, Marka 10;46
173
Ile czasu trwała działalność Pawła w Rzymie?
2 lata, Dz.ap. 28;30
174
Jakie zwierzę uczepiło się ręki Pawła na Malcie?
Żmija, Dz.ap. 28;3
175
Który król objął władzę w Jeruzalemie, gdy miał 8 lat?
Jozjasz, II Kron. 34;1
176
Ile żon miał Elkana, ojciec Samuela i jak się nazywały?
Dwie: Anna i Peninna,
I Sam. 1;12
177
Kiedy Anna oddała Samuela na służbę dla Pana?
Kiedy odstawiła go od piersi, I Sam. 1;23
178
Jak miał na imię młodzieniec, który pilnował szat tych, którzy kamienowali Szczepana?
Saul, Dz.ap. 7;58
179
W drodze do jakiego miasta nawrócił się Saul?
Do Damaszku, Dz.ap. 9;3
180
Ile koszów z pozostałych okruszyn zebrano po nakarmieniu 4 tysięcy?
7 pełnych koszów, Mat.15;37
181
Przez kogo została uzdrowiona Tabita z Joppy?
Przez Piotra, Dz.ap. 9;40
182
Kto sprzedał swoje pierworodztwo za miskę soczewicy?
Ezaw, I Moj. 25;32-33
183
Kto ochrzcił Jezusa?
Jan Chrzciciel, Mat. 3;13
184
Który z proroków zapowiedział rzeź dzieci w Betlejemie?
Jeremiasz, Mat. 2;17-18
185
Kto dowodził wojskiem w Izraelu w czasie panowania Dawida?
Joab, I Kron. 18;15
186
Ilu synów miał Saul i jak się nazywali?
Było ich trzech: Jonatan, Abinadab i Malkiszua,
I Sam. 31;2
187
Jak miał na imię mąż Rut?
Boaz, Rut 4;13
188
Na jakiej górze zmarł Aaron?
Na górze Hor,
IV Moj. 20;27-28
189
Jak inaczej miał na imię Jozue?
Hoszea, IV Moj. 13;16
190
Jak miała na imię druga żona Abrahama?
Ketura, I Moj. 25;1
191
Ile lat miał Izaak gdy pojął za żonę Rebekę?
40, I Moj. 25;20
192
Kto przebywał razem z Józefem w więzieniu u Faraona?
Piekarz i podczaszy,
I Moj. 40; 4-5
193
U którego z braci Józefa znaleziono w worku jego srebrny kubek?
U Beniamina, I Moj. 44;12
194
Ile lat trwał głód w Egipcie, podczas gdy Józef był namiestnikiem?
7 lat, I Moj. 41;36
195
Ile lat trwała budowa świątyni Salomona?
20 lat, II Kron. 8;1
196
Jak szeroka była świątynia Salomona?
Miała 20 łokci, II Kron. 3;3
197
Kto objął władzę królewską po Salomonie?
Rechobeam, II Kron. 9;31
198
Ile lat panował Salomon w Jeruzalemie?
40 lat, II Kron. 9;30
199
Ile osób odwiedziło Joba w czasie jego choroby?
Trzy: Elifaz, Bildad i Sofor, Joba 2;11
200
Który z uczniów nie wierzył, że Jezus miał przebite gwodździami ręce i nogi i przebity bok?
Tomasz, Jana 20;25-29

201
Z czego Bóg ukształtował pierwszewgo człowieka na swój obraz?
Z prochu, I Moj. 2;7
202
Z czego powstała partnerka Adama - Ewa?
Z żebra Adama, I Moj. 2;22
203
W jakim kraju było dużo złota za czasów Adama?
W kraju Chawila, I Moj. 2;11
204
Jakie zwierzę było chytrzejsze od wszystkich zwierząt?
Wąż, I Moj. 3;1a
205
Co strzeże wejścia do ogrodu Eden?
Płomienisty miecz wirujący, I Moj. 3;24
206
W jakiej ziemi zamieszkał Kain po wygnaniu przez Boga?
W ziemi Nod. I Moj. 4;16
207
Jak miał na imię ojciec Noego?
Lamech, I Moj. 5;28
208
Ile lat miał Noe gdy zrodzili mu sie trzej synowie?
Miał 500 lat, I Moj. 5;32
209
Po upływie ilu dni od końca potopu wody zaczęły opadać?
Po 150 dniach, I Moj. 8;3
210
Z jakiego drzewa zerwała liść Gołębica, którą wysłał Noe z arki, aby zobaczyć czy wody opadły?
Liść drzewa oliwnego,
I Moj. 8;11
211
Ile razy Noe wypuszczał Gołębicę z arki?
3, I Moj. 8;8,10,12
212
Co było znakiem przymierza Noego z Bogiem?
Łuk na niebie, I Moj. 9;13
213
Komu miał służyć Kanaan, syn Chama?
Semowi i Jafetowi,
I Moj. 9;26-27
214
Który z nowotestamentowych proroków posiadł ducha i moc od Eliasza?
Jan Chrzciciel, Łuk. 1;17
215
Jaki król błogosławił Abrama, po zwycięskim uwolnieniu Lota z rąk czterech królów?
Król Melchisedek, I Moj. 14;18-19
216
Ile lat miał Abram, gdy urodził mu się pierwszy syn Ismael?
86 lat, I Moj. 16;16
217
Jaki był znak pomiędzy Bogiem a Abramem?
Bóg zmienił imię Abrama na Abraham, I Moj. 17;5
218
Jakie nowe imię dostała od Boga Saraj - żona Abrahama?
Sara, I Moj. 17;15
219
Gdzie zamieszkał Lot z dwiema swoimi córkami po spaleniu Sodomy i Gomory?
W jaskinii w górach,
I Moj. 19;30
220
Ile pieniędzy Abimelech dał Abrahamowi po zwróceniu mu jego żony Sary?
1000 srebrników,
I Moj. 20;16
221
Kim z rodziny była dla Abrahama Sara?
Żoną i siostrą, I Moj. 20;16
222
Jak nazywała się niewolnica, która została wypędzona przez Abrahama wraz z synem Ismaelem?
Hagar, I Moj. 21;8-21
223
Na jakiej pustyni zamieszkał Ismael, syn Abrahama, po wypędzeniu na pustynię?
Paran, I Moj. 21;21
224
W jakim mieście zawarli ze sobą przymierze Abimelech i Abraham?
W Beer-Szebie, I Moj. 21;32
225
Za ile pieniędzy kupił Abraham od Chetyty jaskinię na grób dla Sary?
Za 400 sykli srebra,
I Moj. 23;16
226
Przy jakiej studni zamieszkał Izaak po śmierci swojego ojca Abrahama?
Przy studni Żyjącego,
I Moj. 25;11
227
Ile lat miał Izaak gdy pojął sobie za żonę Rebekę?
40, Moj. 25;20
228
Jak miał na imię brat Rebeki?
Laban, I Moj. 24;29
229
Za co trzymał Jakub Ezawa po ich urodzeniu?
Za piętę, I Moj. 25;26
230
Ile lat miał Izaak gdy urodzili mu się dwaj synowie?
Miał 60 lat, I Moj. 25;26b
231
Jak nazwał Izaak dwie studnie, o które kłócili się jego pasterze z pasterzami Geraru ?
Zwada i sprzeczka,
I Moj. 26;20-21
232
Jak miał na imię dowódca wojsk Abimelcha?
Pikol, I Moj. 26;26
233
Skąd pochodzi nazwa miasta Beer-Szeba?
Od studni zwanej Szibea,
I Moj. 26;33
234
Ile lat musiał służyć u Labana Jakub, by mógł wziąć sobie za żonę Rachelę?
7 lat, I Moj. 29;18
235
Jaki staw zwichnął Jakubowi anioł podczas walki?
Staw biodrowy, I Moj. 32;25
236
Co Bóg spuścił z nieba na Sodomę i Gomorę, aby je zniszczyć, za złe postępowanie mieszkańców?
Deszcz siarki i ognia,
I Moj. 19;24
237
Pomiędzy jakimi księgami znajdują się Treny?
Treny znajdują się pomiędzy księgami Jeremiasza i Ezechiela.
238
Na ile lat Bóg ustalił życie człowieka po pierwszym grzechu?
Na 120 lat , I Moj. 6;3
239
Od jakich dwóch plemion pochodzą filistyni?
Od Patrusutów i Kasruchitów     I Moj. 10;14
240
Do kogo Łukasz napisał ewnagelię?
Do Teofila, Łuk. 1;3
241
Jak Abraham nazwał miejsce , w którym miał złożyć swego syna Izaaka na ofiarę?
Pan zaopatruje, I Moj. 22;14
242
Co oznacza słowo Rabbi?
Nauczyciel, Mat. 23;8
243
Kto wykupił ciało Jezusa po jego śmierci?
Józef z Arymatei,
Mat. 27;57-58
244
Jakie imię Bóg nadał Jakubowi po stoczonej walce?
Izrael, I Moj. 32;28
245
Ile pieniędzy dostał Beniamin gdy wyjeżdżał z Egiptu od Józefa?
300 srebrników, i Moj. 45;22
246
Która godzina była podczas ukrzyżowania Chrystusa?
Trzecia, Marka 15;25
247
Jak inaczej nazywało się za czasów Jakuba Betlejem?
Efrata, I Moj. 48;7
248
Która księga jest najdłuższa, oprócz Księgi Psalmów?
Jeremiasza!!!!!!!!!!!!!!!!
249
Co oznacza imię Barnaba?
Syn pocieszenia, Dz.ap. 4;36
250
Kto był pierwszym wierzącym w czasach Pawła?
Epenet, Rzym 16;5
251
Ile stągwi wody Jezus zamienił w wino w Kanie Galilejskiej ?
Sześć, Jana 2;6
252
Kto był dziadkiem Józefa - opiekuna Jezusa Chrystysa?
Matan, Ew. Mat. 1:15,16
253
Co oznacza imię Immanuel?
Bóg z nami. Mat. 1;23
254
Kto objął władzę w Judei po Herodzie?
Archelaus. Mat. 2;22
255
Do jakiej rośliny została porównana w nowym testamencie chwała Salomona?
Do Lilii. Mat. 6;28-29
256
Czego nie należy rzucać między wieprze?
Pereł. Mat. 7;6
257
Na jakim fundamencie buduje dom mąż głupi, który słucha słów Jezusa, ale nie wykonuje ich?
Na piasku. Mat. 7;26
258
Który z proroków powiedział: ?Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi??
Izajasz. Iz. 42;3
259
Jak mieli na imię czterej bracia Jezusa?
Jakub, Józef, Szymon i Juda. Mat. 13;55
260
Jak miał na imię brat Heroda, mąż Herodiady?
Filip. Mat. 14;3
261
Na czym przyniesiono głowę Jana Chrzciciela córce Herodiady?
Na misie. Mat. 14;11
262
O której godzinie Jezus przyszedł po morzu do swoich uczniów?
O czwartej straży nocnej. Mat. 14;25
263
Gdzie udał się Jezus po nakarmieniu czterech tysięcy mężów?
W okolice Magadan.
Mat. 15;39
W okolice Dalmanuty
Mk. 8;10
264
Kiedy uczniowie mogli powiedzieć innym o przemienieniu Jezusa?
Po wskrzeszeniu z martwych Jezusa. Mat. 17;9
265
Ile wynosił podatek w Kafarnaum?
Dwie drachmy. Mat. 17;24
266
Co lepiej zrobić temu, który gorszy innych?
Zawiesić kamień młyński u szyi i wrzucić do morza.
Mat. 18;6
267
Ile razy mamy przebaczyć temu, który źle czyni wobec nas?
77 razy. Mat. 18;22
268
Jak miał na imię prorok, który przemawiał do Dawida w Izraelu?
Natan. I Król. 1;32
269
Ile osób zabił Salomon na początku swojego panowania?
Cztery osoby: Adoniasza, Ebiatara, Joaba, Szymejego. I Król. 2
270
Kogo poślubił Salomon przed zakończeniem budowy swojego domu?
Córkę faraona. I Król. 2;1
271
Ile pieśni i przypowieści ułożył Salomon?
3000 przypowieści i 1005 pieśni. I Król. 4;32
272
Co Salomon otrzymał od Chirama - króla Tyru w zamian za żywność?
Drzewa cedrowe i cyprysowe. I Król. 5;8-9
273
W jakim miesiącu izraelskim Salomon zaczął budować świątynię Panu?
W miesiącu Ziw. I Król. 6;1
274
Jak długo Salomon budował swój dom?
13 lat. I Król. 7;1
275
Jak nazywał się ósmy miesiąc w Izraelu?
Bul. I Król. 8;65
276
Ile złota podarowała Salomonowi Królowa Saby?
120 talentów. I Król. 10;10
277
Ile razy Pan ukazał się Salomonowi?
Dwa razy. I Król. 11;9
278
Kogo król Rechabeam wysłał do ludu, aby rozmawiał z nim w sprawie pokoju?
Adonirama. I Król. 12;18
279
Kto przepowiedział Jeroboamowi objęcie władzy?
Achiasz. I Król. 14;12
280
W którym roku panowania Rechabeama na Jeruzalem najechał Szyszak - król egipski?
W piątym roku. I Król. 14;25
281
Nad kim królował Asa?
Nad Judą. I Król. 15;1
282
Gdzie pochowano Baaszę - króla izraelskiego?
W Tirsie. I Król. 16;6
283
Do jakiej rzeki wpada potok Kerit?
Do Jordanu. I Król. 17;5
284
Z jakiego miasta Abraham wyruszył do Ziemi Kanaanejskiej?
Z Ur Chaldejskiego.
I Moj. 15;7
285
Ilu proroków ukrył Obadiasz, gdy Izebel kazała ich wytępić?
100. I Król. 18;4
286
Kto namaścił Elizeusza na proroka?
Eliasz. I Król. 19;19-21
287
Kto zbudował pałac z kości słoniowej?
Achab. I Król. 22;39
288
Gdzie rozbiły się okręty, które wysłał Jechoszafat do Ofiru po złoto?
W Esjon-Geber. I Król. 22;49
289
Co przed swoim wniebowzięciem zrobił Eliasz, aby wody Jordanu rozstąpiły się?
Zdjął swój płaszcz i uderzył nim w wodę. II Król. 2;8
290
Ile dzieci rozszarpały dwa niedźwiedzie, kiedy Elizeusz szedł do Betelu?
Czterdzieści dwoje dzieci.
II Król. 2;24
291
Czym zajmował się Mesza, król Moabu?
Był hodowcą owiec.
II Król. 3;4
292
Kto był sługą Elizeusza?
Gehazi. II Król. 4;25
293
Ile razy Naaman miał obmyć się w Jordanie, aby oczyścić swoje ciało z trądu?
Siedem razy. II Król. 5;10
294
W jakim mieście przebywał Elizeusz, kiedy król Aramu wysłał swoje wojska aby go pojmać?
W Datanie. II Król. 6;13
295
Z jakiej rzeki Elizeusz wyciągnął siekierę, która wpadła tam jednemu z uczniów prorockich?
Z Jordanu. II Król. 6;17
296
Kto został zadeptany na śmierć w bramie Samarii w czasach Elizeusza?
Adiutant. II Król. 7;17
297
Kto był uzurpatorem króla Aramu Ben-Hadada?
Chazael. II Król. 8;15
298
Z czyjego rozkazu zginął Achazjasz?
Z rozkazu Jehu. II Król. 9;27
299
Jak miał na imię kapłan, który pomagał sprawować władzę Joaszowi?
Jehojada. II Król. 12;3
300
Ile razy Joasz uderzył strzałami o ziemię, gdy Elizeusz przepowiadał zwycięstwo nad Aramejczykami?
Trzy razy. II Król. 13:18

301
Jak długi był wyłom w murze jeruzalemskim, który uczynił Jehoasz - król izraelski w Jeruzalemie?
400 łokci. II Król. 14;13
302
W Izraelu było dwóch królów o tym samym imieniu. Jakie to imię?
Jeroboam.
I Król. 12;20 i II Król. 14;23
303
Jak inaczej nazywał się Azariasz - król Judzki?
Uzjasz. II Król. 15;7
304
Który z królów judzkich roztrzaskał węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz?
Hiskiasz. II Król. 18;1-4
305
Jak Izraelici nazywali węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz?
Nechusztan. II Król. 18;4
306
Kto zbudował zbiornik na wodę i wodociąg, doprowadzając wodę do Jeruzalemu?
Hiskiasz. II Król. 20;20
307
Komu zostało dane prawo pierworodztwa Izraela (Jakuba) zamiast Rubenowi?
Synom Józefa. I Kron. 5;1
308
Gdzie pochowano Saula i jego synów?
Pod dębem w Jabesz.
I Kron. 10;12
309
W jakim mieście namaszczono Dawida na króla?
W Hebronie. I Kron. 11;1-3
310
Jakie miasto nazywano Miastem Dawida?
Syjon. I Kron. 11;5
311
Kto był ojcem Saula?
Kisz. I Kron. 12;1
312
Kto w czasach Dawida chciał przytrzymać Skrzynię Świadectwa, ponieważ woły prawie ją przewróciły, a Bóg zapłonął gniewem i zabił go?
Uzza. I Kron. 13;10
313
Kogo Joab nie policzył, gdy Dawid zarządził spis ludności w Izraelu?
Lewitów i Beniaminitów.
I Kron. 21;6
314
Gdzie Dawid postawił ołtarz pojednania gdy Pan zaprzestał wytracać Izraela po spisie ludności?
Na klepisku Ornana.
I Kron. 21;22-26
315
Kto był ojcem Mojżesza?
Amram. I Kron. 23;13
316
Ile było muzyków i śpiewaków świątynnych Dawida?
288. I Kron. 25;7
317
O co prosił Boga Salomon na początku swojego panowania?
O mądrość. II Kron. 1;10
318
Na jakiej górze Salomon wybudował świątynię Pana?
Na górze Moria. II Kron. 3;1
319
Jak wysokie były dwie kolumny, które stały przed świątynią Pana?
Miały 35 łokci. II Kron. 3;15
320
Jak Salomon nazwał dwie stojące przed świątynią kolumny?
Jachin i Boaz. II Kron. 3;17
321
Kto pomagał Salomonowi w budowie świątyni robiąc garnce, łopatki, czasze i wystrajając świątynię?
Churam. II Kron. 4;11
322
Ile Salomon sporządził świeczników, umieszczając je w przybytku?
Dziesięć. II Kron. 4;7
323
W którym miesiącu Salomon wraz z Lewitami wniósł Skrzynię Przymierza do świątyni?
W siódmym. II Kron. 5;3
324
Z czego zrobione były schody świątyni?
Z drzewa sandałowego.
II Kron. 9;11
325
Za panowania, którego z królów judzkich zmarł król Izraela - Jeroboam?
Za panowania Abiasza.
II Kron. 13;20
326
Z kim w trzydziestym szóstym roku swego panowania zawarł przymierze Asa - król Judy?
Z Ben-Hadadem.
II Kron. 16
327
Który z proroków przepowiedział klęskę Achaba i Jechoszafata?
Micheasz. II Kron. 18
328
Na jaką chorobę zmarł Jehoram - król izraelski, syn Jechoszafata?
Na chorobę jelit.
II Kron. 21;18,19
329
Który król asyryjski najechał na Hiskiasza i wkroczył do Judy?
Sancheryb.
II Kron. 21;18-19
330
Kto za panowania króla Jozjasza, podczas naprawy świątyni znalazł księgę zakonu Mojżesza?
Chilkiasz. II Kron. 34;14
331
W jakiej bitwie zginął król Jozjasz?
Pod Megiddo.
II Kron. 35;20-27
332
Gdzie odnaleziono nakaz odbudowy świątyni wydany przez króla perskiego Dariusz?
W twierdzy Ekbatana.
Ezdr. 6;2
333
Kim był Nehemiasz, pisząc księgę?
Podczaszym królewskim.
Neh. 1;11
334
Jak nazywała się królowa, która odmówiła królowi Achaszweroszowi przybycia na ucztę w celu pokazania swojej urody?
Królowa Waszti.
Est. 1;11-12
335
Jak długo przygotowywano Esterę do spotkania z królem Achaszweroszem?
Dwanaście miesięcy.
Est. 2;12-15
336
Gdzie rezydował król Achaszwerosz?
W Suzie. Est. 1;2
337
Którego dnia i którego miesiąca według rozporządzenia króla Achaszwerosza mieli zginąć wszyscy Żydzi?
Trzynastego dnia, dwunastego miesiąca (Adar).
Est. 3;13
338
Ile dni i ile nocy Mordochaj, Estera i wszyscy Żudzi pościli przed pójściem Estery do króla?
Trzy dni i trzy noce.
Est. 4;16
339
Jak nazywała się żona Hamana, który żył za panowania króla Achaszwerosza?
Zeresz. Est. 5;10
340
Ile łokci miała sporządzona przez Hamana szubienica, na której miał zginąć Mordochaj?
50 łokci. Est. 5;14
341
Kto ustanowił w Izraelu Święto Losów?
Estera i Mordochaj.
Est. 9
342
Na jaką pierwszą próbę został wystawiony Job?
Utrata wszystkich dóbr.
Joba 1
343
Jak długo przyjaciele Joba siedzieli z nim nie odzywając się ani słowem?
Tydzień. Joba 2;13
345
Który z psalmów napisał Dawid podczas ucieczki przed swoim synem Absalomem?
Trzeci. Ps. 3;1
346
Który psalm Dawid napisał dla Jedutuna?
Psalm 39
347
Jaka góra według psalmów jest górą Bożą?
Baszan. Ps. 68;16
348
Który psalm mówi o długości życia człowieka?
Psalm 90
349
Który z psalmów opowiada o zbawczych czynach Boga względem Izraela?
Psalm 105
350
Co według Salomona jest mocne jak śmierć?
Miłość. P.n.p. 8;6
351
O ile lat Bóg przedłużył życie Hiskiasza?
O piętnaście lat. Iz. 38;5
352
Kto był ojcem i matką Jana Chrzciciela?
Zachariasz i Elżbieta.
Łuk. 1
353
Kto oznajmił Zachariaszowi, że urodzi mu się syn?
Anioł Gabriel. Łuk. 1;19
354
Jak długo Maria przebywała u Elżebiety?
Około trzy miesiące.
Łuk. 1;56
355
Kiedy Zachariasz odzyskał mowę?
Po napisaniu na tabliczce imienia Jan. Łuk. 1;63-64
356
Gdzie urodził się Jezus?
W Betlejem. Łuk. 2;4-7
357
W którym dniu po narodzeniu nadano dzieciątku imię Jezus?
W ósmym dniu. Łuk. 2;21
358
Jakie słowa rozległy się z nieba w czasie chrztu Jezusa?
Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
Łuk. 3;22
359
Do kogo jest podobny człowiek, który przychodzi do Jezusa, słucha słów jego i wykonuje je?
Do człowieka, który wybudował swój dom na skale. Łuk. 6;47-48
360
Co oznacza ziarno w przypowieści o siewcy?
Ziarno jest Słowem Bożym.
Łuk. 8;11
361
Który prorok na polecenie Boga ożenił się z nierządnicą Gomerą, córką Diblaima?
Ozeasz, Oz. 1;2-3
362
Jakie imiona miały dzieci Gomery i jej męża?
Jezreel, Niemiłowana, Niemójlud, Oz. 1;4-9
363
Jakie zwierzęta wg księgi Joela spustoszyły Izrael?
Gąsienica, szarańcza, konik polny i larwa. Joela 1;4
364
Kim był prorok Amos?
Pasterzem, Am. 1;1
365
Co ukazywała czwarta wizja Amosa?
Kosz dojrzałych owoców. Am. 8
366
Ile wizji otrzymał Amos?
Pięć. Am. 7-9
367
Ile osób zamieszkiwało Niniwę?
Ponad 120 tysięcy. Jon. 4;11
368
Do jakiego miasta uciekł Jonasz?
Do Tarszyszu. Jon. 1;3
369
Jaką roślinę Bóg dał Jonaszowi, aby dawała mu cień?
Krzew rycynowy. Jon. 4;6
370
Co oznacza żniwo w podobieństwie o pszenicy i kąkolu?
Koniec świata. Mat. 13;39
371
Do kogo przemówiła oślica?
Do Bileama, 4 Moj. 22;28
372
Z jakiego pokolenia izraelskiego pochodził apostoł Paweł?
Z pokolenia Beniamina. Rzym. 11;1
373
Co oznacza słowo 'Korban' ?
To co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Mk. 7;11
374
Ile lat miała wskrzeszona przez Jezusa dziewczynka?
Dwanaście. Mk. 5;42
375
Ile razy Jezus zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie?
Trzy razy. Mk. 8;31-33, Mk. 9;30-32, Mk. 10;32-34
376
Po ilu dniach od swojej śmierci Jezus zmartwychwstał?
Po trzech dniach. Łuk. 24;6-7
377
Czyim synem był Bartymeusz ?
Tymeusza. Mk. 10;46
378
Gdzie prorok Nehemiasz spisał swoją księgę?
W twierdzy Susa. Neh. 1;1
379
Kim był prorok Nehemiasz podczas pisania księgi?
Podczaszym królewskim. Neh. 1;14
380
Za co Ozeasz nabył drugą nierządnicę?
Za piętnaście srebrników i półtora korca pszenicy.
Oz .3;2
381
Jakie imię nadał faraon Józefowi?
Safenat-Paneach. I Moj. 41; 45
382
Co oznacza słowo Golgota?
Miejsce Trupiej Czaszki. Mk. 15;22
383
Co było napisane na tablicy nad krzyżem Jezusa?
Król Żydowski. Mk. 15;26
384
Ile godzin ciemność zalegała ziemię podczas śmierci Jezusa?
Trzy godziny. Mk. 15
385
Co się stało po oddaniu ducha przez Jezusa?
Zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Mk. 15;38
386
Ile demonów Jezus wypędził z Marii Magdaleny?
Siedem. Mk. 16;9
387
Jak miał na imię brat Goliata z Gat?
Lachmi. I Kron. 20;5
388
W jakiej postaci zstąpił Duch Święty na Jezusa podczas chrztu?
W postaci gołębicy. Łuk. 3;22
389
Jak nazywano Szymona - jednego z uczniów Jezusa?
Gorliwcem. Łuk. 6;15
390
Jak Jezus nazwał dwunastu uczniów, których wybrał spośród wszystkich?
Apostołami. Łuk. 6;13
391
Jak miał na imię faryzeusz, w którego domu Jezus został namaszczony przez grzesznicę?
Szymon. Łuk. 7;40
392
Jak miał na imię mąż Noemi - przyjaciółki Rut?
Elimelech. Rut. 1;2
393
Ilu braci miał bogacz z przypowieństwa o bogaczu i Łazarzu?
Miał pięciu braci. Łuk. 16;28
394
Ile ważył pancerz Goliata z Gat?
5000 sykli kruszcu. I Sam. 17;5
395
Gdzie Jezus posłał demony, które były w człowieku z krainy Gerazeńczyków?
W stado świń. Łuk. 8;32
396
Jak miały na imię siostry Łazarza?
Marta i Maria. Jan. 11;1
397
Ilu mężczyzn zginęło podczas runięcia wieży przy sadzawce Syloe?
Osiemnastu. Łuk. 13;4
398
Jak długo chorowała kobieta, która cierpiała i była pochylona tak, że się nie mogła wyprostować?
Osiemnaście lat. Łuk. 13;11
399
Jakie imię nadał Natan Salomonowi, gdy się nim opiekował?
Jedidia. II Sam. 12;25
400
Ile palców u rąk i nóg miał olbrzym z Gat, którego pokonał Jonatan - syn Szimei?
Po sześć palców u rąk i nóg. I Kron. 20;6